สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐติยา  แจ่มเที่ยงตรง
2. เด็กหญิงมนฤดี  โคตรพรม
 
1. นางสาวภาณุมาศ  เทพสุรินทร์
2. นางนาตติยา   อุ่นหนองกุ่ง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ปัญญาวงค์
2. เด็กชายชานนท์  บุตรยศ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   พรมสำลี
4. เด็กหญิงมัณฑนา   เกมาหะยุง
5. เด็กหญิงรัชดาพร   ชัยมุงคุณ
6. เด็กหญิงวนิดา  วรรณเวช
7. เด็กชายอนุบุตร  มูลเมืองแสน
8. เด็กหญิงอรัญรัช  คำโคตร
9. เด็กหญิงอารดา   วงศ์ผาบุตร
10. เด็กชายเกริกเกียรติ    บุญชัย
 
1. นางเพชรี   ยะไวทย์
2. นายเจริญชัย   สุ่มมาตย์
3. นางสาววาสนา   ไชยตะมาตย์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายชานนท์  บุตรยศ
2. เด็กหญิงมัฑนา   เกมาหยุง
3. เด็กหญิงรัชดาพร   ชัยมุงคุณ
4. เด็กหญิงวนิดา  วรรณเวช
5. เด็กหญิงวรัญรัตน์   คำโคตร
6. เด็กหญิงอารดา   วงศ์ผาบุตร
 
1. นางเพชรี   ยะไวทย์
2. นายเจริญ   สุ่มมาตย์
3. นางสาววาสนา   ไชยตะมาตย์
4. นางนาตติยา   อุ่นหนองกุ่ง
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกนิภา    จันทึก
2. เด็กหญิงมัณฑนา   เกมาหยุง
3. เด็กหญิงมุกนภา  โพธิวัฒน์
4. เด็กหญิงรัชดาพร    ชัยมุงคุณ
5. เด็กหญิงรัชนีกร   แก้วกันหา
6. เด็กหญิงวนิดา    วรรณเวช
7. เด็กหญิงวรัญรัตน์   คำโคตร
8. เด็กหญิงอารดา   วงศ์ผาบุตร
 
1. นางเพชรี   ยะไวทย์
2. นายเจริญชัย   สุ่มมาตย์
3. นางสาววาสนา   ไชยตะมาตย์
4. นางนาตติยา   อุ่นหนองกุ่ง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  สายจำรัส
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาวดี
3. เด็กหญิงแก้วตา  กิ่งพรมภู
 
1. นางนิตยา  ผลภิญโญ
2. นางสาวลำไพ  สังข์คีรี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพัศ  วงค์สุขะ
2. เด็กชายสิทธิพัฒน์  เดชาสิงห์
3. เด็กชายอนุบุตร  มูลเมืองแสน
 
1. นางสิริเพ็ญ  แสนภูวา
2. นางสาวจิตรฤทัย  งอนลาด
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  แสงสาร
2. เด็กหญิงปัญญาวีร์  ศรีคง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงมาริสา  ทรงลอด
5. เด็กหญิงวิภา   นกแก้ว
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประกอบแสง
7. เด็กหญิงสมฤดี   เกตพิลา
 
1. นางกัญจนา   สล้างสุขสกาว
2. นางกานต์สินิ   สมแสง
3. นางทิพย์วรรณ   สนธิรักษ์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงนวสรณ์  แก้วก่า
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ฉิมานุกูล
3. เด็กชายไชยวัฒน์   สังกิจ
 
1. นางสาวพรพิมล   ปุ๊ดทา
2. นางสาวนิลาวรรณ   วังชา
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์   บุตรโคษา
2. เด็กชายณัฐพล   ผลาจันทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทำบุญ
 
1. นางสาวพรพิมล   ปู๊ดทา
2. นางสาวนิลาวรรณ   วังชา