สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  วิเศษโวหาร
 
1. นางขวัญใจ  งอกงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรพร  คำทิพย์
2. เด็กหญิงภทรพรรณ  พิมพ์บรรณ
3. เด็กชายภูตะวัน  แก้ววงศ์
 
1. นางสาวลภาขวัญ  เพ็งเวลุน
2. นางสาวกุลธิดา  แก้วพิมพา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันฐวุฒิ  น้อยเมือง
2. เด็กชายอนุวัฒน์   สายคำนึง
 
1. นางดารัตน์   งามสันเทียะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 17 1. เด็กชายภูผา  คลังวารินทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  จังมีโคตร