สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  กาญบุตร
 
1. นางพัชริดา  ตองตาสี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงอริสรา  ทองสาย
 
1. นางพัชริดา  ตองตาสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วคำแสน
 
1. นางวารี  เนืองทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรหมพร  เอ้มะราช
2. เด็กหญิงพิมลพักตร์  แก้วมุงคุณ
 
1. นางทัศนียา  แก้วอุ่นเรือน
2. นางสาวสมภาร  นนทะชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีนา
2. เด็กหญิงรมิดา  คุณพระเมือง
3. เด็กชายสุรสิษฐ์  ศิริวิวัฒนกุล
 
1. นางตุลยา  เต็งวัฒนโชติ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดีโป
 
1. นายวราวุธ  อินธิแสน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา  ตะนันท์
 
1. นายวราวุธ  อินธิแสน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิลาจันทร์
 
1. นายวราวุธ  อินธิแสน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  มาตราช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  มาตราช
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ฐิตวรรณโณเนตร์
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  มาตราช
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ตุพิลา
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  มาตราช
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติภัค  บุญมารัตน์
2. เด็กชายยศวัตน์   นเรศกิตติ์นิมิต
 
1. นายสถิต  ทนนวน
2. นายวิรุจน์  มาตราช
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88.27 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอดศรี
 
1. นายวราวุธ  อินธิแสน