สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูพานหลวง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายชาญวิทย์  ทศภา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  พิลึกเรือง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พรหมจอม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เคนสีลา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   หลักทอง
3. เด็กหญิงจินห์นภา  พรมทัน
4. เด็กหญิงจิรภัทร  อ่อนคำ
5. เด็กหญิงชลรดา  ไชยอำพร
6. เด็กหญิงนัฐพร  ทองหน่อหล้า
7. เด็กหญิงปภาวดี   นามชมพู
8. เด็กหญิงประภัสรา  นวลมณี
9. เด็กชายพีรวิส  ช่างสอน
10. เด็กหญิงมลิวรรณ   ไชยสอน
11. เด็กหญิงรมิดา  ครองยุติ
12. เด็กหญิงวณิดา  แก้วทาสี
13. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทาปลัด
14. เด็กหญิงเพชรลดา  สาลีเพ็ง
15. เด็กหญิงเพียงฟ้า  จันทร์ดาอ่อน
 
1. นายอิทธิพล  สุวรรณเขตต์
2. นางสาวกาญจนา  มาตราช
3. นางสาวขวัญหทัย  หันเหิน
4. นางสาวธนพร  ทุมจันทึก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงฐานิดา  พาอาสา
2. เด็กหญิงนันฑิตา  ล้อมฤทธิ์
3. เด็กหญิงปรัชญากร  ธรรมศิริ
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำเสียง
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดาสีวังปา
6. เด็กหญิงสาวิตรี  โสดี
 
1. นางปวรวรรณ  ถิ่นมุกดา
2. นายจิรศักดิ์  โบราณินทร์
3. นางสาวมาริณี  วรรณมา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราพร  จิมอาษา
2. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์ษร
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ช่างสอน
 
1. นายวีระพล  ทะบัญหา
2. นายจีรศักดิ์  โบราณินทร์