สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปารวรรณศึกษา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิดา   ผิวยะเมือง
2. เด็กหญิงชาลิสา   บุญเฟรือง
3. เด็กหญิงธันยชนก  หนูเหมือน
 
1. นางสาวเจนจิรา  ผิวหูม
2. นางสาวบุษบา  บัณฑิต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายจิรทีปต์  แก้วคำแสน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุริเตอร์
3. เด็กหญิงภัทราภา  บาลลา
4. เด็กหญิงศิรดา  สุขสร้อย
5. เด็กหญิงสเตร่า  โคลานินโน
 
1. นางสาวแววตา  มณีนพ
2. นางสาววิภาวดี  สอนนุชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญวรา  ธิอัมพร
2. เด็กหญิงกาญจนา   ฝุ่นเงิน
3. เด็กหญิงชญาดา  ไชยยันต์
4. เด็กหญิงชาลิสา  ไพศาล
5. เด็กหญิงฐิติยากร   อินทรพานิชย์
6. เด็กหญิงตันหยง   สิทธิภูมิ
7. เด็กหญิงธัญชนก   เมืองแทน
8. เด็กหญิงนลินนิภา  ผ่องไสยศรี
9. เด็กหญิงปวีณ์นุช   สุทธิอาจ
10. เด็กหญิงพรรณวิลาส   พรหมศิริ
11. เด็กชายภูริภัทร   ทศราช
12. เด็กชายศรศักดิ์  ไชยพันธ์
13. เด็กชายศิริโรจน์   เดชวงศ์
14. เด็กหญิงสมิตา   โฮมวงศ์
15. เด็กชายสุภกิณห์   บัวภาคำ
16. เด็กชายสุภัควี   บัวภาคำ
17. เด็กหญิงอธิชา  มณีนพ
18. เด็กชายอภิชาติ  อ้นวิเศษ
19. เด็กหญิงอลิตา   เหมะธุลิน
20. เด็กชายเจษฎาพร  ปราโมทย์จิตร
 
1. นายชวัตร   ปาละวงค์
2. นางสาวมัลติกา   แสวงสาย
3. นางสาวแววตา  มณีนพ
4. นางสาวณัฏณันฐ์   ฉลวยศรี
5. นางสาวพัชรอร   สิงหาด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวแววตา  มณีนพ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คุณทรัพย์
 
1. นางสาวอรอนงค์  พุทธธรรม
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ   บุญจิตร
 
1. นางสาวมัลติกา  แสวงสาย
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลินนภา   แก้วอุ่นเรือน
 
1. นางสรรนิดา  นามโคตร
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธาวิน  ประทุมอาจ
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เจริญชัย