สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพักตร์พิมล  ภูมิเพ็ง
 
1. นางจันทร์สุดา  จันทร์นนท์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุตรพรม
2. เด็กชายทิวากร  หาญมนตรี
 
1. นายทวีศักดิ์  เจริญชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. นายวุฒิชัย  ไกยะฝ่าย
2. เด็กชายสุธี  คำจีน
 
1. นายทวีศักดิ์  เจริญชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนภัทร  อนุวัตร
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  เตมียะ
 
1. นายทวีศักดิ์  เจริญชัย