สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงศรินรัตน์  เมืองขันธ์
 
1. นางวราภรณ์  โมราราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มนสิน
 
1. นางพาณี  ชัยราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงตรีลัคณาง  โท่นดี
 
1. นางอุไรวรรณ  เหมะธุลิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มนสิน
2. เด็กหญิงวรัชยา  พรหมศิริ
 
1. นางพาณี  ชัยราช
2. นายอรุณ  ชัยราช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.4 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษตกาญจน์  พาเสน่ห์
2. เด็กหญิงกัลยา  ชุมศรี
 
1. นางจันทร์สุดา  จันทร์นนท์
2. นางรสสุคนธ์  บุญรักษา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  ฤทธิธรรม
2. เด็กชายอพิรักษ์  เป้งคำภา
 
1. นางจันทร์สุดา  จันทร์นนท์
2. นางรสสุคนธ์  บุญรักษา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญช่วย  บุญสิมมา
2. เด็กชายสิทธิชัย  สมบัติดี
 
1. นางสาวสุนทรี  พจนา
2. นายอรุณ  ชัยราช
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กชายธิติพร  ชุมศรี
2. นายพัทรพงษ์   พจนา
3. นายไชยวัฒน์  ดวงสีทอง
 
1. นางรสสุคนธ์  บุญรักษา
2. นางจันทร์สุดา  จันทร์นนท์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุภา  สอนนุชาติ
2. เด็กหญิงณิชารีย์  แสงอรุณ
3. นางสาวพิมผกา  พรหมศิริ
 
1. นางรสสุคนธ์  บุญรักษา
2. นางจันทร์สุดา  จันทร์นนท์