สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   เกสียรพรมราช
 
1. นางพรพรรณ   ภูนาเหนือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงมวลมณี   สุวรรณชัยรบ
 
1. นางพรพรรณ   ภูนาเหนือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายปิยพนธ์   ชาคำไสย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   สัพโส
 
1. นางพรพรรณ   ภูนาเหนือ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนัน   บุญปก
2. เด็กหญิงสุภัชญา   สุวรรณชัยรบ
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ที่อร่าม
 
1. นางจุฬาวรรณ   สุวรรณศรี
2. นายวีระวุฒิ   สัพโส
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัตทมา   คูณเมือง
2. เด็กหญิงปาริชาติ   สัพโส
3. เด็กหญิงศิริขวัญ   สุวรรณชัยรบ
 
1. นางจุฬาวรรณ   สุวรรณศรี
2. นายวีระวุฒิ   สัพโส
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา    แสนสี
2. เด็กหญิงพิมพิศา   จารุสิงห์
3. เด็กชายอภิเชษฐ์   ปะวะเข
 
1. นางจุฬาวรรณ   สุวรรณศรี
2. นายวีระวุฒิ   สัพโส
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายพงศ์ศิริ   จันเกตุ
2. เด็กหญิงสุวิษา   นาคโคตรคำ
 
1. นายชัยชนะ   สัพโส
2. นางพงศ์จิตร   คหัฏฐา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงชีวัน   แสงเรือง
2. เด็กชายธนพล   สุวรรณไชยรบ
3. เด็กหญิงธัญพิชชา   ลายุค
4. เด็กหญิงนริศรา   อ่อนสุระทุม
5. เด็กหญิงปณสรณ์   อ่อนสุระทุม
6. เด็กหญิงพรวนา   บุญสุยา
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์   ไฝสีทา
8. เด็กหญิงสุพัชชา   มาตะรักษ์
9. เด็กหญิงอรจิรา   พันธ์เกตกรณ์
10. เด็กหญิงอักษราภัค   ศรีสร้อย
 
1. นายเกษม  ปฏิพันธ์
2. พระวันชัย   ปภากโร
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกาญจนา   แก้วประกอบ
2. เด็กหญิงจริยาภรณ์   วิสุกัน
3. เด็กหญิงจิราลักษณ์   พหลทัย
4. เด็กชายชินภัทร   ตะริดโน
5. เด็กหญิงธนัชชา   ทองพาว
6. เด็กหญิงธัณญาลักษณ์   สัพโส
7. เด็กหญิงนันทัชพร   สัพโส
8. เด็กหญิงปิยรัตน์   พลโทบุญ
9. เด็กหญิงรุ่งราตรี   ลีทอง
10. เด็กหญิงวชิรญาณ์   สุวรรณชัยรบ
11. เด็กหญิงวรรณฤดี   เพชรพิชัย
12. เด็กหญิงวารีรัตน์   ทิพมาตย์
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   สัพโส
14. เด็กหญิงสาริศา   โสสุทธิ์
15. เด็กหญิงอรรัมภา   เหลาพรม
 
1. นางสาวกนกพรรณ   สมานทอง
2. นายวีระวุฒิ   สัพโส
3. นางมนทิยา   เหลาพรม
4. นางสาวสุจิตรา  แก้วก่า
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวิชญ์   สุวรรณชัยรบ
 
1. นางสาววิลาวัณย์   เทศประสิทธิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สัพโส
2. เด็กหญิงเกตุมณี  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายวัฒนะชัย   สาระเศรษฐ์
2. นางจุฬาวรรณ   สุวรรณศรี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุปราณี   มีผล
2. เด็กหญิงอภัสรา   วงศ์พันธ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ   อ่อนสุระทุม
 
1. นางจุฬาวรรณ   สุวรรณศรี
2. นายวัฒนะชัย   สาระเศรษฐ์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายสรศิลป์    นามวงศ์
2. เด็กชายอภิเดช   มาตราช
3. เด็กชายอำพล   สรรพโส
 
1. นางวรานุช  สัพโส
2. นายเทิดทูล  สัพโส