สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงวิรัลกรานต์  โสดา
 
1. นางจุฑารัตน์  ศรีสำราญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 56.62 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  ตันสิงห์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ฟองชล
3. เด็กหญิงพิชญา  นะเนตร
 
1. นางไพฑูรย์  มหาราต
2. นายธนาคม  ทัศมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิธิพร  อินโพธิ์สา
2. เด็กชายศาสตราวุธ  พรหมอุดม
 
1. นางอารยา  ธรรมมา
2. นางสาวนุชนาถ  สวัสดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  สีบาลเหนือ
 
1. นางจุฑารัตน์  ศรีสำราญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.25 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐกัลยา  แจ้งเมือง
2. เด็กชายพรพิสุทธิ์  พืชศรี
 
1. นางจุฑารัตน์  ศรีสำราญ
2. นางสาวยุภรรัตน์  บุญรักษา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงณภาพร  พรหมสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พาเทียบ
 
1. นายธนาคม  ทัศมี
2. นางไพฑูรย์  มหาราต
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กชายพิสิษฐ  ทุมนันท์
 
1. นายธนาคม  ทัศมี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุณสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐรพี  อัคราช
 
1. นางสาวนุชนาถ  สวัสดิ์
2. นางอารยา  ธรรมมา
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 14 1. เด็กชายคมกฤษ  วงขัน
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   ศรีชัยมูล
 
1. นางอารยา  ธรรมมา
2. นางสาวนุชนาถ  สวัสดิ์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายอภิชาติ  โคตรโพธิ์
2. เด็กชายอภินันท์  โคตรโพธิ์
 
1. นางอารยา  ธรรมมา
2. นางสาวนุชนาถ  สวัสดิ์
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 81.95 ทอง 9 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  กองพิมาย
 
1. นางอารีย์  ศิริบูรณ์
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 81.44 ทอง 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พาเทียม
 
1. นางสาวยุภรรัตน์  บุญรักษา