สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงวิรัลกรานต์  โสดา
 
1. นางจุฑารัตน์  ศรีสำราญ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงณภาพร  พรหมสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พาเทียบ
 
1. นายธนาคม  ทัศมี
2. นางไพฑูรย์  มหาราต
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุณสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐรพี  อัคราช
 
1. นางสาวนุชนาถ  สวัสดิ์
2. นางอารยา  ธรรมมา