สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงบุศราคัม   ไชยแสน
 
1. นางภาณุมาศ   ฟองอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   แก้วดารา
2. เด็กหญิงอนันตญา   สะราคำ
 
1. นางภาณุมาศ   ฟองอ่อน
2. นางบุญเรือง   ศิริบุตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายขจรเดช   โถชาลี
2. เด็กชายอภิชัย   นารินรักษ์
3. เด็กชายอาชา   พรมเหมาะ
 
1. นางประจญ  มาตราช
2. นางลำใย   ศรีสวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงณีรนุช  บุญย่อ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองเลิศ
3. เด็กชายภัทรพล  วงค์พันธ์
 
1. นางศรีสุวรรณ    ศรีสร้อย
2. นางสาวภัทราภา  วงค์พันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายนันทวัฒน์   สีเทียวไทย
2. เด็กหญิงมานิกา  แก้วดารา
3. เด็กหญิงสรุตา  อุปศักดิ์
 
1. นางศรีสุวรรณ    ศรีสร้อย
2. นางปริสนา   จุลณีย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญยพร   ทิพย์สกุลอนันต์
2. เด็กหญิงพิมพิกา  วงค์พันธ์
3. เด็กหญิงศรัญญ่า  ทองเลิศ
 
1. นางลำใย  ศรีสวัสดิ์
2. นางประจญ  มาตราช
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ละดาดก
2. เด็กหญิงนันธิยา   คิดการ
3. เด็กหญิงพรรณิภา   วงค์พันธ์
 
1. นางวลัยรัตน์   ทองสถิตย์
2. นางศรีสุวรรณ   ศรีสร้อย
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญยาภรณ์  โถชาลี
2. เด็กหญิงเกวลิน  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางศรีสุวรรณ    ศรีสร้อย
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ละดาดก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   แก้วดารา
3. เด็กหญิงนันธิยา   คิดการ
4. เด็กหญิงบุศราคัม   ไชยแสน
5. เด็กหญิงพรรณวดี   ทาบุดดา
6. เด็กหญิงพรรณิภา   วงค์พันธ์
7. เด็กหญิงมะลิวัลย์   ศิริบุตร
8. เด็กหญิงมานิกา   แก้วดารา
9. เด็กหญิงรัชฎา   รัตนโคตร
10. เด็กหญิงวราพร   วงค์พันธ์
11. เด็กหญิงศรุตา   อุปศักดิ์
12. เด็กหญิงหทัยรัตน์   สาสุข
13. เด็กหญิงอนัญตญา  สะราคำ
14. เด็กหญิงอนุธิดา   จันทร์สอน
15. เด็กหญิงอิศรา   สมสง่า
 
1. นางวลัยรัตน์   ทองสถิตย์
2. นางปริสนา   จุลณีย์
3. นางสาวภัทราภา   วงค์พันธ์
4. นางศรีสุวรรณ  ศรีสร้อย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลดา  ศิริบุตร
2. เด็กหญิงชลิตา  ฉาไธสง
3. เด็กหญิงชุติมา   พรมเหมาะ
4. เด็กหญิงฐิติยา  วงค์พันธ์
5. เด็กหญิงณัฐริกา   แก้วดารา
6. เด็กชายบัญวัต   พลเสนา
7. เด็กหญิงพรไพลิน   บุญโคดม
8. เด็กหญิงพัทธนันท์   ศรีแสน
9. เด็กหญิงพิกุลแก้ว   สมฤาแสง
10. เด็กหญิงพิกุุลทอง   สมฤาแสง
11. เด็กหญิงพิรดา   บัวสีดา
12. เด็กหญิงวชิรากร   ไชยแสน
13. เด็กหญิงสุมิตตรา   สมานมิตร
14. เด็กหญิงสุวารีย์   สุวะรักษ์
15. เด็กหญิงเยาวภา   โถตันคำ
 
1. นางวลัยรัตน์   ทองสถิตย์
2. นางสาวภัทราภา   วงค์พันธ์
3. นางศรีสุวรรณ   ศรีสร้อย
4. นางปริสนา  จุลณีย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายรพีภัทร   ชาภูคำ
 
1. นางบุญเรือง   ศิริบุตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.75 ทอง 15 1. เด็กหญิงอิศรา   สมสง่า
 
1. นางภาณุมาศ   ฟองอ่อน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชรี   สีชมเมือง
 
1. นางภาณุมาศ   ฟองอ่อน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุญยาภรณ์  โถชาลี
2. เด็กหญิงพรรณวดี  ทาบุดดา
3. เด็กหญิงเกวลิน  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางสาวศิรินภา   ศรีเทียวไทย
2. นางภาณุมาศ   ฟองอ่อน
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ศรีชุบร่วง
2. เด็กหญิงบุศราคัม   ไชยแสน
3. เด็กหญิงอนันตญา   สะราคำ
 
1. นายสาสิน   เพชรพรรณ
2. นางสาวพิชญาพร  ถาปันแก้ว
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติยา  สิงห์ใหญ่
2. เด็กชายศิลายุทธ   ระยับศรี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ไชยแสน
 
1. นางสาวศิรินภา   ศรีเทียวไทย
2. นางสาวเกศสรินทร์   ใจศิริ
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  บุษดี
2. เด็กชายรุ่งทิวา  แก้วดารา
3. เด็กหญิงอรพรรณ   แก้วดารา
 
1. นางภาณุมาศ   ฟองอ่อน
2. นางสาวศิรินภา   ศรีเทียวไทย
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอภิวัฒน์   วงค์พันธ์
 
1. นางธิดาทิพย์   ถานะลุน
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายวรเดช   โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพิชญาพร   ถาปันแก้ว
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัชนิดา   รัตนโคตร
 
1. นางสาวพิชญาพร   ถาปันแก้ว
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญโคดม
 
1. นางธิดาทิพย์   ถานะลุน
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรุ่งทิวา   แก้วดารา
 
1. นางธิดาทิพย์   ถานะลุน
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินรดา   ศิริบุตร
 
1. นางภาณุมาศ   ฟองอ่อน
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงสีสุดา   คำสงค์
 
1. นางภาณุมาศ   ฟองอ่อน
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กชายตระกูลศักดิ์   กาญบุตร
 
1. นางภาณุมาศ   ฟองอ่อน
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจารุวุฒิ   โคตรธรรม
2. เด็กหญิงจิตเด่นเดือน   บุญโคดม
3. เด็กหญิงรัตติยา   สิงห์ใหญ่
4. เด็กหญิงสีสุดา   คำสงค์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญโคดม
 
1. นางวลัยรัตน์   ทองสถิตย์
2. นางปริสนา   จุลณีย์
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายธนรัตน์   ขุนบุญ
2. เด็กชายสร้างสรรค์   สุนันธรรม
3. เด็กชายอภินันท์  ม่วงน้อยเจริญ
 
1. นางสาวศิรินภา   ศรีเทียวไทย
2. นางสาวเกศสรินทร์   ใจศิริ
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  บุษดี
2. เด็กหญิงอรพรรณ   แก้วดารา
 
1. นางสาวศิรินภา   ศรีเทียวไทย
2. นางสาวเกศสรินทร์   ใจศิริ