สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 21 1. เด็กชายมลตรี  สิทธาหนุน
 
1. นางเสาวลักษณ์  เพชรพรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงเตชิตา  แสงสิทธิ์
 
1. นางประไพศรี  เป้งคำภา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุนิสา   ก้านศรีรัตน์
 
1. นายเอกวัด  ถานะลุน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงจริญญา  แสนสุข
2. เด็กหญิงพัชรี  กุลเทพ
3. เด็กหญิงรัตนพร  มะลิทอง
4. เด็กหญิงวาสนา  อุปศักดิ์
5. เด็กหญิงอาจารี  กุลเทพ
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
2. นางกรองจิตต์  โล่ห์คำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.5 ทอง 7 1. เด็กชายกฤตพจน์  ถึงนามลี
2. เด็กหญิงรัตนากรณ์  ฉายารัตน์
 
1. นางพรทิพย์  ถานะลุน
2. นางสาวภาวิณี  ศรีด้วง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกนกพร  ทาระขันธ์
2. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  ศิริบุตร
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วศรีไตร
4. เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์พันธ์
5. เด็กหญิงรัตติยา  สุวรรณชัยรบ
6. เด็กหญิงศศิปภา  เสราศ
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองเลิศ
8. เด็กหญิงสุชานันท์  บุตรวัง
9. เด็กหญิงสุชาวดี  ขันโท
10. เด็กหญิงโยธิตา  รักมี
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
2. นางเสาวลักษณ์  เพชรพรรณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์พันธ์
 
1. นางพรทิพย์  ถานะลุน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายทิวากร  ทาระแก้ว
2. เด็กชายนพนันท์  รัตนปัญญา
3. เด็กชายยุคลยุทธ์  สมปัญญา
 
1. นางกรองจิตต์  โล่ห์คำ
2. นางสุวภา  ภูต้องใจ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 15 1. เด็กชายทักษิณ  ทาระขันธ์
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงวริษา  คะอังกุ
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงอรปรียา  สีหะไชย
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทาระขันธ์
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรรักศิลป์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กชายกิตติภัทร  คุณปัญญา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มาตรงามเมือง
3. เด็กชายธีรเทพ   ทาระขันธ์
4. เด็กชายนพเดช  นนดารา
5. เด็กชายศรัทธนิตย์  แก้วศรีไตร
6. เด็กชายอนุชิต  อุปศักดิ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  เพชรพรรณ
2. นางพรทิพย์  ถานะลุน
3. นางสาวภาวิณี  ศรีด้วง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงปรียานุช  ฐานทนดี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  โถชารี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วศรีไตร
 
1. นางประไพศรี  เป้งคำภา
2. นางประภัสสร  โยธายุทธ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทาระขันธ์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทองเลิศ
3. เด็กหญิงเตชิตา  แสงสิทธิ์
 
1. นางกรองจิตต์  โล่ห์คำ
2. นางสาวอัจฉรา  ศรีสร้อย
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ไชยวงค์ษา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  คำมุล
 
1. นางประไพศรี  เป้งคำภา
2. นางประภัสสร  โยธายุทธ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายเพทาย  จางวาง
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญนรี  นุชนารถ
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงคณิตา  ศรีมุกดา
2. เด็กหญิงพิณยุภา  หัสจันทอง
3. เด็กหญิงอลิชา  ทิพวัง
 
1. นางสาวภาวิณี  ศรีด้วง
2. นางเสาวลักษณ์  เพชรพรรณ