สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกนกพร  ทาระขันธ์
2. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  ศิริบุตร
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วศรีไตร
4. เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์พันธ์
5. เด็กหญิงรัตติยา  สุวรรณชัยรบ
6. เด็กหญิงศศิปภา  เสราศ
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองเลิศ
8. เด็กหญิงสุชานันท์  บุตรวัง
9. เด็กหญิงสุชาวดี  ขันโท
10. เด็กหญิงโยธิตา  รักมี
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
2. นางเสาวลักษณ์  เพชรพรรณ