สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงจริญญา  แสนสุข
2. เด็กหญิงพัชรี  กุลเทพ
3. เด็กหญิงรัตนพร  มะลิทอง
4. เด็กหญิงวาสนา  อุปศักดิ์
5. เด็กหญิงอาจารี  กุลเทพ
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
2. นางกรองจิตต์  โล่ห์คำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายทิวากร  ทาระแก้ว
2. เด็กชายนพนันท์  รัตนปัญญา
3. เด็กชายยุคลยุทธ์  สมปัญญา
 
1. นางกรองจิตต์  โล่ห์คำ
2. นางสุวภา  ภูต้องใจ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงวริษา  คะอังกุ
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทาระขันธ์
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรรักศิลป์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กชายกิตติภัทร  คุณปัญญา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มาตรงามเมือง
3. เด็กชายธีรเทพ   ทาระขันธ์
4. เด็กชายนพเดช  นนดารา
5. เด็กชายศรัทธนิตย์  แก้วศรีไตร
6. เด็กชายอนุชิต  อุปศักดิ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  เพชรพรรณ
2. นางพรทิพย์  ถานะลุน
3. นางสาวภาวิณี  ศรีด้วง
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายเพทาย  จางวาง
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์