สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 21 1. เด็กชายมลตรี  สิทธาหนุน
 
1. นางเสาวลักษณ์  เพชรพรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงเตชิตา  แสงสิทธิ์
 
1. นางประไพศรี  เป้งคำภา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.5 ทอง 7 1. เด็กชายกฤตพจน์  ถึงนามลี
2. เด็กหญิงรัตนากรณ์  ฉายารัตน์
 
1. นางพรทิพย์  ถานะลุน
2. นางสาวภาวิณี  ศรีด้วง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์พันธ์
 
1. นางพรทิพย์  ถานะลุน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 15 1. เด็กชายทักษิณ  ทาระขันธ์
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงอรปรียา  สีหะไชย
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงปรียานุช  ฐานทนดี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  โถชารี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วศรีไตร
 
1. นางประไพศรี  เป้งคำภา
2. นางประภัสสร  โยธายุทธ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทาระขันธ์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทองเลิศ
3. เด็กหญิงเตชิตา  แสงสิทธิ์
 
1. นางกรองจิตต์  โล่ห์คำ
2. นางสาวอัจฉรา  ศรีสร้อย
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ไชยวงค์ษา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  คำมุล
 
1. นางประไพศรี  เป้งคำภา
2. นางประภัสสร  โยธายุทธ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญนรี  นุชนารถ
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์