สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 20 1. เด็กหญิงนัฐพร  สัพโส
 
1. นางพรธิพา  ศิริกุล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายจตุุภัทร  เกตุชมภู
2. เด็กหญิงมิรันตี  ศรีสร้อย
 
1. นายจิระวุฒิ  ศรีสร้อย
2. นางสาววราภรณ์  แก้วลอดหล้า