สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายนัทสิทธิื์  นนดารา
 
1. นางอาภรณ์  แก้วคำแสน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 19 1. เด็กชายบัญญพนต์  ผ่านภูมิ
2. เด็กชายปริวัตร  สิทธิภูมิ
3. เด็กหญิงปารากรณ์  เมืองซอง
4. เด็กชายพุฒิเมธ  ลุนดี
5. เด็กชายรัฐพงษ์  เสือพลี
6. เด็กชายอภินันท์  ธรรมซองเมือง
 
1. นางอาภรณ์  แก้วคำแสน
2. นายศรีสวัสดิ์  บุญรักษา