สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุ่นศิริ
 
1. นางดวงฤดี  ผาชาตา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสุนันทา  สีอ่อนตา
 
1. นางสาวภัครมัย  ดงใจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายสมพงศ์  พิมจันนา
 
1. นางสาวธีระนันท์  ดามะนาว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 55.95 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนา  พิมณวรรณ์
2. เด็กชายสรวิศ  แสงรักษา
3. เด็กชายอชิรวัฒน์  คำพรมมา
 
1. นางเอมอร  มิกราช
2. นางสาวภัครมัย  ดงใจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงบัวชมพู  แถลงการณ์
 
1. นายปิยณัฐ  วงศ์เครือศร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิศาชล  ศิริ
2. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ปิ่นใจ
 
1. นายปิยณัฐ  วงศ์เครือศร
2. นายวิศรุต  พรมชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.4 ทอง 21 1. เด็กหญิงกวินทรา  ซองวงษา
 
1. นายสุรศักดิ์  โคตรพัฒน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงญาสุมิน  กาญจนพิมาย
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ระวันสุ
3. เด็กหญิงอุลัยภรณ์  สมนางิ้ว
 
1. นายรัตนชัย  จุลราช
2. นายพงศ์ศิริ  ขันธวิชัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนากานต์  คำแสนพันธ์
2. นายธนพนธ์  ชะนะกาลี
3. นายธนาวุฒิ  ทายะพิมพ์
4. เด็กชายนัฐชัย  พุ่มจันทร์
5. นางสาวยลดา  สุวะสี
6. เด็กหญิงสุจิตตา  จุทะมิตร
 
1. นายรัตนชัย  จุลราช
2. นายพงศ์ศิริ  ขันธวิชัย
3. นางสาวธนพร  ผลมุ่ง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายวีรภาพ  แสงทอง
 
1. นางเอมอร  มิกราช
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.2 ทอง 4 1. เด็กชายวีรภาพ  แสงทอง
 
1. นางเอมอร  มิกราช
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง 4 1. เด็กชายวีรภาพ  แสงทอง
 
1. นางเอมอร  มิกราช
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายอัครเทพ  พงษ์กะชา
 
1. นางสาวสุนิสา  คำเครือ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรภาพ  แสงทอง
 
1. นางเอมอร  มิกราช
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนพร  ชนะนาม
2. เด็กหญิงศิริวิไล  ไต่ตาม
 
1. นางสาวไพลิน  สุมังคละ
2. นางสาวธีระนันท์  ดามะนาว
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ดอนสีไชย
2. เด็กหญิงธิติญาภรณ์  ขันตี
3. เด็กหญิงนัทตชา  ชายคำ
 
1. นางสาวสกนจัน  โคตรพัฒน์
2. นางบุญรวม  สุวรรณสน
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายวรากร  โสคำภา
 
1. นางสาวรัตนาพร  วิชัยศรี