สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายสมพงศ์  พิมจันนา
 
1. นางสาวธีระนันท์  ดามะนาว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงญาสุมิน  กาญจนพิมาย
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ระวันสุ
3. เด็กหญิงอุลัยภรณ์  สมนางิ้ว
 
1. นายรัตนชัย  จุลราช
2. นายพงศ์ศิริ  ขันธวิชัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนพร  ชนะนาม
2. เด็กหญิงศิริวิไล  ไต่ตาม
 
1. นางสาวไพลิน  สุมังคละ
2. นางสาวธีระนันท์  ดามะนาว
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายวรากร  โสคำภา
 
1. นางสาวรัตนาพร  วิชัยศรี