สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมชัย
 
1. นางปิ่นสุดา  พิมพ์ปัดชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายนราวิชญ์  ถุณาบูลย์
 
1. นางแสงมณี  ชุ่มมาตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อินเติม
 
1. นางแสงมณี  ชุ่มมาตย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกภรณ์  พรมสุวรรณ
 
1. นางแสงมณี  ชุ่มมาตย์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ผ่องคณะ
2. เด็กหญิงพัทราวดี  ทองบุดดา
3. เด็กหญิงวรรณภา  โพธิมนต์
 
1. นางสาวนิตยา  พรมพินิจ
2. นางพาริพันธ์  ราชโสภา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชไมภรณ์  อินเติม
2. เด็กชายวสุธร  เจริญจิตร
 
1. นางสาวนิตยา  พรมพินิจ
2. นายธีรนันท์  ชาประดิษฐ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงสุโท
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภาคชัย
3. เด็กหญิงเมตตา  มีพรม
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  เมืองบาล
2. นางขันทอง  บุญรักษา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38.59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธีระเทพ  ขำประนม
2. เด็กชายวนินทร  แสงจำปี
 
1. นางจิตรัตดา  เขียวดวงดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 7 1. นายทินกร  ทองเสนา
2. นายศักรินทร์  แสนทวีสุข
 
1. นางจิตรัตดา  เขียวดวงดี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.15 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนชัย  พุดชา
2. นายยุทธนา  โคตรเครื่อง
 
1. นางจิตรัตดา  เขียวดวงดี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นางสาวชญาดา  เมืองบาล
2. เด็กชายนราวิชญ์  ถุนาบูลย์
3. นางสาวนันทิยา  แสงจำปี
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญโยค
5. นางสาวสุพัตรา  แสงจำปี
 
1. นายวิทยวัฒน์  เนื่องจากจันทร์
2. นางแสงมณี  ชุ่มมาตย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  รักษาราช
 
1. นางฐิตาภรณ์  ธนูพราน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูศรีโสม
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  นามโคตร
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาตารี  สุนทรวิภาต
 
1. นางฐิตาภรณ์  ธนูพราน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารีญา  สุนทรวิภาต
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วกอ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุธิดา  สารีคำ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุชนาถ  ไชยรบ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มุ่งหมาย
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
2. นางฐิตาภรณ์  ธนูพราน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตาภา  สารสวัสดิ์
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ภาไชย
2. เด็กชายวรชัย  หนูพิศ
3. เด็กชายไชยยันต์  จันกันยา
 
1. นางฐิตาภรณ์  ธนูพราน
2. นางสาวนิตยา  พรมพินิจ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  ยันตะพันธ์
 
1. นางเกษชรินทร์  ปัญญาคำ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววนิดา  พลวงค์ษา
 
1. นางเกษชรินทร์  ปัญญาคำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 14 1. เด็กหญิงพสุธิดา  สำราญสุข
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  เมืองบาล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นายธีรเดช  แสนโสดา
 
1. นางเกษชรินทร์  ปัญญาคำ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. นางสาวเรณุการ์  สำราญรมย์
 
1. นางเกษชรินทร์  ปัญญาคำ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  แสงจำปี
2. เด็กหญิงวริศรา  พุ่มสบาย
3. นางสาวอารยา  สุโพธิ์ชัย
 
1. นางเกษชรินที์  ปัญญาคำ
2. นางจิตรัตดา  เขียวดวงดี
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ใจปัดชา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เอียดทอง
 
1. นายธีรนันท์  ชาประดิษฐ์
2. นายจำเนียร  พิมพ์ปัดชา
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชานน  แสงรักษา
2. เด็กชายปิยะ  โสคำภา
3. เด็กชายยุทธนา  โคตรเครื่อง
 
1. นายวิทยวัฒน์  เนื่องจากจันทร์
2. นางสาวอัจฉราวดี  เมืองบาล
 
30 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพยื   แสงจำปี
2. เด็กหญิงพรนภา  คูณมา
3. เด็กชายเอกภพ  มีมุข
 
1. นายวิทยวัฒน์  เนื่องจากจันทร์
2. นางสาวอัจฉราวดี  เมืองบาล