สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญครอง
2. เด็กหญิงประภัสสร  เทพวงค์ษา
3. เด็กหญิงพรธิตา  เทพวงษา
4. เด็กหญิงลลิตา  ปัญญาประชุม
5. เด็กหญิงศศิการ  วภักดิ์เพชร
6. เด็กหญิงศิริพร  วภักดิ์เพชร
 
1. นางทวีสิน  ม่อมพะเนาว์
2. นางสาววิลาพร  เกษงาม
3. นางสาวนฤมล  แจนโกนดี
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาวดี   นามมุงคุณ
 
1. นางปนัดดา   เหลาแตว
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัครชัย   หัวเมืองราช
 
1. นางปนัดดา    เหลาแตว
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภัสรา   บุตรจันทร์
 
1. นางสุจิตรา   ใครบุตร
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายทรงพล  นุเส
2. เด็กชายศิรพัฒน์  ปัญญาประชุม
3. เด็กชายเอกชัย  ไมตรีแพน
 
1. นางรุ่งอรุณ  แสนภูวา
2. นางกรรณิการ์  โทแก้ว