สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  วงศ์สามารถ
 
1. นางรำไพ  หนูกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงกฤษราภรณ์  อาจทุมมา
 
1. นางมุทิตา  เหมะธุลิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุธิดา  อาจทุมมา
 
1. นางรำไพ  หนูกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงญาณี  สิริพัฒน์
2. เด็กหญิงศิริพร  สอนนุชาติ
 
1. นางรำไพ  หนูกลาง
2. นายกษมา  อาจทุมมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายศิรา  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายอนุสรณ์  คำมุงคุณ
 
1. นายกษมา  อาจทุมมา
2. นางนงค์รักษ์  ไตรยขันธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอภิรดี  ชาแสน
 
1. นางนงค์รักษ์  ไตรยขันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤษฎา  สอนเอี่ยม
2. เด็กชายยุทธนา  เป้งคำภา
 
1. นายกษมา  อาจทุมมา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทักษิณ  นันทะราช
2. เด็กชายธีรภัทร  บุตรพันธ์
 
1. นายกษมา  อาจทุมมา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทิมา  วงศ์สามารถ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดาวเศรษฐ
3. เด็กหญิงศันศนีย์  ชาเหลา
4. เด็กหญิงศิริพร  สอนนุชาติ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  มีพรหม
 
1. นางบุษกรณ์  เจริญไชย
2. นางนงค์รักษ์  ไตรยขันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงภัสจิรา  คำมุงคุณ
2. เด็กชายศรัณย์  ประเสริฐศรี
 
1. นางนงค์รักษ์  ไตรยขันธ์
2. นางบุษกรณ์  เจริญไชย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุมาลี  อาจทุมมา
 
1. นางสิริมา  ศรีสำราญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงวริศรา  ศิริพัฒน์
 
1. นายวิทูร  โคตะมา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายปรีชา  คุมโสระ
 
1. นายวิทูร  โคตะมา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงศันศนีย์  ชาเหลา
 
1. นายวิทูร  โคตะมา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกฤษราภรณ์  อาจทุมมา
2. เด็กหญิงสุมาลี  อาจทุมมา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สัตถาผล
 
1. นางมุทิตา  เหมะธุลิน
2. นางสิริมา  ศรีสำราญ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายศรันย์  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายสรวิชญ์  อุประ
 
1. นายกษมา  อาจทุมมา
2. นายพีระพงษ์  หนองหารพิทักษ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 10 1. เด็กชายภานุพงศ์  ประสงค์ดี
2. เด็กชายสายฟ้า  ศรีพรหมษา
3. เด็กชายอภิรัตนฺ์  สีจำปา
 
1. นายพีระพงษ์  หนองหารพิทักษ์
2. นางดวงจันทร์  หนองหารพิทักษ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงกฤษกร  พันธ์ุฟัก
2. เด็กหญิงธิดาเทพ  ไตรยขันธ์
3. เด็กหญิงสุมาลี  อาจทุมมา
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สัตถาผล
5. เด็กหญิงอนันยา  คะดูลย์
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ฮุ่งหวล
 
1. นางบังอร  เจริญไชย
2. นางบุษกรณ์  เจริญไชย
3. นางวัชรา  ขันละ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาณี  ศิริพัฒน์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดาวเศรษฐ์
3. เด็กหญิงศันศนีย์  ชาเหลา
4. เด็กหญิงสุกัญญา  มีพรหม
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คุณศักดิ์
6. เด็กหญิงเจษราภรณ์  คนซื่อ
 
1. นางบังอร  เจริญไชย
2. นางนงค์รักษ์  ไตรยขันธ์
3. นายกษมา  อาจทุมมา
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายสุริยัน  สิริพัฒน์
 
1. นางนงค์รักษ์  ไตรยขันธ์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายอลงกรณ์  ใจหมาย
 
1. นางแววตา  ดอบุตร
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายฉลองชัย  วงศ์ประทุม
2. เด็กชายสุริยันต์  สิริพัฒน์
3. เด็กชายอัคริน  ไตรยขันธ์
 
1. นางบังอร  เจริญไชย
2. นายกษมา  อาจทุมมา
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุริยัน  สิริพัฒน์
2. เด็กชายอลงกรณ์  ใจหมาย
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บัวปาน
 
1. นางสิริมา  ศรีสำราญ
2. นางบังอร  เจริญไชย