สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปณิตา  คำผาเยือง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ศรแผลง
3. เด็กหญิงวราพร   เรือริรักษ์
 
1. นางเจริญ   นิคร
2. นางภาพตะวัน   มาตราช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.62 เงิน 5 1. เด็กชายฐนิต  คำมะเมือง
2. เด็กชายเอกพล   ฮุงหวน
 
1. นายวีรวัฒน์   นิคร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา   นวนอาสา
2. เด็กหญิงณัชนนท์   บุตรอินทร์
3. เด็กหญิงณิชารีย์   ฮุงหวน
4. เด็กหญิงพัชนิดา   มังคะรัตน์
5. เด็กหญิงวิภาดา   นวนอาสา
 
1. นางเทวรรณ   สารทอง
2. นางสาวไพลิน  ฮุงหวน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   แสนราช
 
1. นางศิริวรรณ   วะไลใจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   แก้วมาตย์
 
1. นางศิริวรรณ   วะไลใจ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายสุทัด   เสมอพิทักษ์
 
1. นายทูนวรรณ   วะไลใจ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐติยา   สวาทพงษ์
2. เด็กหญิงดาลิกา   ฮุงหวน
3. เด็กหญิงธนาทิพย์   แจ่มใส
4. เด็กหญิงวรัญญา   เรือริรักษ์
5. เด็กหญิงสุทธิดา   พงษ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงแอนนา   สีละวงค์
 
1. นางพิกุล   เพียนอก
2. นางสุจิตรา   วงษ์สมศรี
3. นางสาวสุภาวดี  ไวจำปา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงกล้า
2. เด็กหญิงบุตรศรา   วาริคิด
3. เด็กหญิงรัตติภรณ์  เรือริรักษ์
 
1. นางพิกุล  เพียนอก
2. นางปราณี  พิพิธกุล
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายศุภวัตร   ฮุงหวล
 
1. นางเทวรรณ   สารทอง
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุรัตนาวี   มะโนรักษ์
 
1. นางสุรางค์รัตน์  ไชยชมภู
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกรณ์  ฮุงหวน
 
1. นางสุจิตรา   วงษ์สมศรี