สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 20 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มาสะ
 
1. นางเรืองรอง  วะชุม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นวนอาสา
2. เด็กหญิงศจี  เมืองแทน
 
1. นางนิรมล  ศรีพรมษา
2. นายกระแส  แก้วอุ่นเรือน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มาสะ
2. เด็กหญิงศิริพร  โคตรหลง
3. เด็กหญิงสุมิณตรา  วันนาพ่อ
 
1. นางสุภาภรณ์  ใจเปรียว
2. นางนิตยดา  ดวงมาลย์