สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยบาง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงอริสา  ปัจจัยโค
 
1. นางเรืองรอง  วะชุม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงชลิตา   นาเชียงใต้
 
1. นางเรืองรอง  วะชุม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงอธิติยา  เวียงสมุทร
 
1. นายกระแส  แก้วอุ่นเรือน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศจี  เมืองแทน
2. เด็กชายหิรัณยกุล  เหมะธุลิน
 
1. นางนิรมล  ศรีพรมษา
2. นายกระแส  แก้วอุ่นเรือน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วารีย์
2. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนวิเศษ
3. เด็กหญิงศิริพร  โคตรหลง
 
1. นางสุภาภรณ์  ใจเปรียว
2. นางนิตยดา  ดวงมาลย์