สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทรมน   สุวรรณโคตร
 
1. นางศุภนันท์   หงษ์ภู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา   เขตสูงเนิน
 
1. นางศุภนันท์   หงษ์ภู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชณิตา   เสนสุวรรณ
 
1. นางศุภนันท์   หงษ์ภู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   ประจงจัด
 
1. นางเจษฎาวรรณ   สมัครการ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวีรศักดิ์   พงศ์สิทธิศักดิ์
 
1. นายศิรินทร์ทิพย์   สัตถาผล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   บัวจันทร์
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์   สัตถาผล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนริศรา   รอดวินิจ
2. เด็กชายพลากร   กึกก้อง
3. เด็กหญิงพัชณิตา   เสนสุวรรณ
 
1. นางเจษฎาวรรณ   สมัครการ
2. นางศุภนันท์   หงษ์ภู
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   ประกอบจิตร
2. เด็กหญิงทักษอร   อุดมมา
3. เด็กหญิงนริศรา   รอดวินิจ
4. เด็กหญิงนริสรา   อัฑต์ธนโชติ
5. เด็กหญิงปภานิน   พิลาวงค์
 
1. นางเจษฎาวรรณ   สมัครการ
2. นางศุภนันท์   หงษ์ภู
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายธันวา   หอมคุณ
2. เด็กหญิงศุภกานต์   วรสุทธิ์
3. เด็กชายอมรเทพ   ตรีผล
 
1. นายอำพร   มณีชม
2. นางสำราญ   พ่วงดี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชุตา   สุวรรณการ
2. เด็กหญิงทักษอร   อุดมมา
3. เด็กชายวุฒิชัย   โวหาร
 
1. นางเจษฎาวรรณ   สมัครการ
2. นางศุภนันท์   หงษ์ภู
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงธานทิพย์   พลดี
2. เด็กหญิงนันทิพร   แดงน้อย
3. เด็กหญิงสิรินยา   พิลาวงศ์
 
1. นางสวาท   ถาทุมมา
2. นางยุวดี   พงษ์เภรินทร์