สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   ประจงจัด
 
1. นางเจษฎาวรรณ   สมัครการ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวีรศักดิ์   พงศ์สิทธิศักดิ์
 
1. นายศิรินทร์ทิพย์   สัตถาผล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   บัวจันทร์
 
1. นางศิรินทร์ทิพย์   สัตถาผล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนริศรา   รอดวินิจ
2. เด็กชายพลากร   กึกก้อง
3. เด็กหญิงพัชณิตา   เสนสุวรรณ
 
1. นางเจษฎาวรรณ   สมัครการ
2. นางศุภนันท์   หงษ์ภู