สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิยดา  วงศ์สาชัย
 
1. นางวรรทกาน  ไชยเลิศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  กาสีคุณ
 
1. นางนภาภรณ์  ราชไชย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงชนิดา   ประพาพัน์
2. เด็กหญิงธิญาดา    ศรีลาวงศ์
3. เด็กหญิงนภาพร    ภูสำเภา
 
1. นางศยามล   ราชไชย
2. นางสาววรรณทการ   ไชยเลิศ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิญาดา   โคตรปัญญา
2. เด็กหญิงนุชนภา    ธุรารัตน์
3. เด็กหญิงปัทมาวดี   อินทรวงศ์
 
1. นางศยามล   ราชไชย
2. นางสาวพัชรากร   รักษาแสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิตรานุช   เห็นสีดา
2. เด็กหญิงพิชานันท์   ทันเทียม
3. เด็กหญิงสิลินทิพย์    แสนโคตร
4. เด็กหญิงอภิษฐา   นาเมืองรักษ์
5. เด็กหญิงเจริตา   นิยมคุณ
 
1. นางสาวพัชรากร    รักษาแสง
2. นางรำพันธ์   ไชยบุตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวุฒิ   แสนโคตร
2. เด็กหญิงพัชรีวรรณ   ค้ำจุล
3. เด็กหญิงวิญาดา   ทุมวงศ์
4. เด็กชายวีรภัทร    ธิมานิติย์
5. เด็กหญิงศิรดา   ธุรารัตน์
 
1. นายณัฐพงษ์    แสงจำปี
2. นางศยามล    ราชไชย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ชินมา
 
1. นางรำพัน  ไชยบุตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 20 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โคตรหลง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  วะนาพรม
 
1. นางรำพันธ์  ไชยบุตร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แสนโคตร
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์    ทุมวงศ์
 
1. นายณัฐพงษ์    แสงจำปี
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงประภาพร  อินทรวงศ์
2. เด็กหญิงวินิทรา  อุปโคตร
3. เด็กชายอภิชาติ    โฮมวงศ์
 
1. นางแพงศรี  คำภูแสน
2. นางสาวภัชรากร  รักษาแสง
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกริช   สิงห์ภูมี
2. เด็กชายณัฐพล   ชินบุตร
3. เด็กหญิงณัฐมน    อินทรวงศ์
4. เด็กหญิงมธุริน   อินทรวงศ์
5. เด็กหญิงมัลลิกา   รัตนแดง
6. เด็กหญิงลลิตา   วะนาพรม
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์   กาสีคุณ
 
1. นางศยามล   ราชไชย
2. นางนภาภรณ์   ราชไชย
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายธนากร   ธุรารัตน์
2. เด็กชายอภิรัตน์   ร่วงทิพย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธุรารัตน์
 
1. นายมาลาทอง   เป้งคำภา
2. นางรำพันธ์  ไชยบุตร
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายธนากร   กาสีคุณ
2. เด็กหญิงมัลลิกา    รัตนแดง
3. เด็กชายอดิศร    นามพันธ์
 
1. นายมาลาทอง   เป้งคำภา