สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิยดา  วงศ์สาชัย
 
1. นางวรรทกาน  ไชยเลิศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงชนิดา   ประพาพัน์
2. เด็กหญิงธิญาดา    ศรีลาวงศ์
3. เด็กหญิงนภาพร    ภูสำเภา
 
1. นางศยามล   ราชไชย
2. นางสาววรรณทการ   ไชยเลิศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิญาดา   โคตรปัญญา
2. เด็กหญิงนุชนภา    ธุรารัตน์
3. เด็กหญิงปัทมาวดี   อินทรวงศ์
 
1. นางศยามล   ราชไชย
2. นางสาวพัชรากร   รักษาแสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ชินมา
 
1. นางรำพัน  ไชยบุตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 20 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โคตรหลง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  วะนาพรม
 
1. นางรำพันธ์  ไชยบุตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แสนโคตร
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์    ทุมวงศ์
 
1. นายณัฐพงษ์    แสงจำปี
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกริช   สิงห์ภูมี
2. เด็กชายณัฐพล   ชินบุตร
3. เด็กหญิงณัฐมน    อินทรวงศ์
4. เด็กหญิงมธุริน   อินทรวงศ์
5. เด็กหญิงมัลลิกา   รัตนแดง
6. เด็กหญิงลลิตา   วะนาพรม
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์   กาสีคุณ
 
1. นางศยามล   ราชไชย
2. นางนภาภรณ์   ราชไชย
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายธนากร   ธุรารัตน์
2. เด็กชายอภิรัตน์   ร่วงทิพย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธุรารัตน์
 
1. นายมาลาทอง   เป้งคำภา
2. นางรำพันธ์  ไชยบุตร
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายธนากร   กาสีคุณ
2. เด็กหญิงมัลลิกา    รัตนแดง
3. เด็กชายอดิศร    นามพันธ์
 
1. นายมาลาทอง   เป้งคำภา