สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ลักษณะสี
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  พามี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพรณิภา  แสงโรชา
 
1. นางอัจฉนา  ศรีประทุมวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิชาภา  สุเมผา
 
1. นางสาววราภรณ์  ราชคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชนิดา  ละเหลา
 
1. นางสาวชัสฎาพร  อุดชาชน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิดา  ละเหลา
2. เด็กชายวรยุทธ  สมศรี
 
1. นางสาวชัสฎาพร  อุดชาชน
2. นางสาววราภรณ์   ราชคำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปุณปิตตา
 
1. นางวาสนา  ปามุทา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายรณกร  บุญวิจิตร
 
1. นางสาวชัสฎาพร  อุดชาชน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พันธะศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐินันท์  แสงจันทร์
3. เด็กชายธนันท์ชัย  ดุลยะลา
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   พามี
2. นางสาวหทัยชนก  สารมานิตย์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ลักษณะสี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สารมานิตย์
3. เด็กหญิงอรัญญา  เมฆวัน
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  พามี
2. นางสาววราภรณ์   ราชคำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผาริโน
2. เด็กหญิงญาณากร  ประชานันท์
3. เด็กชายไกรสิทธิ์  สารมานิตย์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  พามี
2. นางสาวชัสฎาพร  อุดชาชน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงค์  ชินวงษ์
2. เด็กหญิงภัครจิรา  ก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงอนุสรา  ประเคนจิตร
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   พามี
2. นางสาววนิดา  ปุณปิตตา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. นางสาวกุฑารัตน์  อามาตรทอง
2. นางสาวศิิริรักษ์  ไชยกมล
3. นางสาวหยาดฟ้า  หงษ์บิน
4. นางสาวอารียา  สาและ
5. นายแสงเพชร  ไชยเดช
 
1. นายเดชนรินทร์  แสนจำลา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นางสาวปนัฐดา  ชนะเทพ
 
1. นางสาววราภรณ์  ราชคำ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. นางสาวอารียา  สาและ
 
1. นางสาววราภรณ์  ราชคำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. นายวิชัย  สารธิยากุล
 
1. นางสาววราภรณ์  ราชคำ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.45 ทอง 8 1. นายอนันดารักษ์  วงศาพันธ์
 
1. นายวิชัย  ต้นเกษ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายปิยะวัช  ป้องสีดา
 
1. นางรุจินันท์  ไชยคุณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายปิยะวัช  ป้องสีดา
 
1. นางรุจินันท์  ไชยคุณ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นายปิยวัช  ป้องสีดา
2. นางสาววิไลภรณ์  ปุณปิตตา
 
1. นายวิชัย  ต้นเกษ
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไกรสิทธิ์  สารมานิตย์
 
1. นายทักษิณ  คำทวี