สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพรณิภา  แสงโรชา
 
1. นางอัจฉนา  ศรีประทุมวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชนิดา  ละเหลา
 
1. นางสาวชัสฎาพร  อุดชาชน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปุณปิตตา
 
1. นางวาสนา  ปามุทา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายรณกร  บุญวิจิตร
 
1. นางสาวชัสฎาพร  อุดชาชน