สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ลักษณะสี
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  พามี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผาริโน
2. เด็กหญิงญาณากร  ประชานันท์
3. เด็กชายไกรสิทธิ์  สารมานิตย์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  พามี
2. นางสาวชัสฎาพร  อุดชาชน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงค์  ชินวงษ์
2. เด็กหญิงภัครจิรา  ก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงอนุสรา  ประเคนจิตร
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   พามี
2. นางสาววนิดา  ปุณปิตตา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นางสาวปนัฐดา  ชนะเทพ
 
1. นางสาววราภรณ์  ราชคำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. นางสาวอารียา  สาและ
 
1. นางสาววราภรณ์  ราชคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. นายวิชัย  สารธิยากุล
 
1. นางสาววราภรณ์  ราชคำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.45 ทอง 8 1. นายอนันดารักษ์  วงศาพันธ์
 
1. นายวิชัย  ต้นเกษ
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไกรสิทธิ์  สารมานิตย์
 
1. นายทักษิณ  คำทวี