สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงธินิดา  ดอกรัง
 
1. นางสาวนฤมล  สารมานิตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61.8 ทองแดง 6 1. เด็กชายลชตะ  แสนอุบล
 
1. นายธัชพล  คุณแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงภรณ์มณี  บุญสาร
 
1. นางดวงใจ  สาขามุละ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สมประสงค์
 
1. นายธัชพล  คุณแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงธนพร  วิชาชัย
 
1. นางดวงใจ  สาขามุละ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายสิรภัทร  ศรีพราย
 
1. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลดา  ขำประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณิชาการ  แสงกล้า
3. เด็กชายนันทกร  ด่านพงษ์
4. เด็กชายวีรพงศ์  เที่ยงธรรม
5. เด็กหญิงศรีวิสา  ศรีประชัย
6. เด็กหญิงสิริการย์  เค้าโพธิ์
 
1. นางศรามา  ศรีวิพันธ์ุ
2. นางอภิญญา  ทองปาน
3. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงธินิดา  ดอกรัง
2. เด็กหญิงภรณ์มณี  บุญสาร
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สมประสงค์
 
1. นางสาวนฤมล  สารมานิตย์
2. นายธัชพล  คุณแก้ว
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายกมล  ป้องภัย
2. เด็กชายสิทธิภาค  มาค่าย
 
1. นายธัชพล  คุณแก้ว
2. นายอภิวัชร์  ศิริขันธ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายหัสดินทร์  วงษ์แข
2. เด็กชายอรรถพร  กัลปพฤกษ์
 
1. นายธัชพล  คุณแก้ว
2. นายอภิวัชร์  ศิริขันธ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีประชัย
2. เด็กชายณรงค์ชัย  สุขสำราญ
 
1. นายธัชพล  คุณแก้ว
2. นายอภิวัชร์  ศิริขันธ์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษกร  ชินทะวัน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ่อนโยน
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริบุตร
 
1. นางสาวนฤมล  สารมานิตย์
2. นายธัชพล  คุณแก้ว
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 1. เด็กชายกฤษกร  ชินทะวัน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ่อนโยน
 
1. นางสาวนฤมล  สารมานิตย์
2. นายธัชพล  คุณแก้ว