สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงธนพร  วิชาชัย
 
1. นางดวงใจ  สาขามุละ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลดา  ขำประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณิชาการ  แสงกล้า
3. เด็กชายนันทกร  ด่านพงษ์
4. เด็กชายวีรพงศ์  เที่ยงธรรม
5. เด็กหญิงศรีวิสา  ศรีประชัย
6. เด็กหญิงสิริการย์  เค้าโพธิ์
 
1. นางศรามา  ศรีวิพันธ์ุ
2. นางอภิญญา  ทองปาน
3. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงธินิดา  ดอกรัง
2. เด็กหญิงภรณ์มณี  บุญสาร
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สมประสงค์
 
1. นางสาวนฤมล  สารมานิตย์
2. นายธัชพล  คุณแก้ว