สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงธินิดา  ดอกรัง
 
1. นางสาวนฤมล  สารมานิตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงภรณ์มณี  บุญสาร
 
1. นางดวงใจ  สาขามุละ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายสิรภัทร  ศรีพราย
 
1. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายหัสดินทร์  วงษ์แข
2. เด็กชายอรรถพร  กัลปพฤกษ์
 
1. นายธัชพล  คุณแก้ว
2. นายอภิวัชร์  ศิริขันธ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีประชัย
2. เด็กชายณรงค์ชัย  สุขสำราญ
 
1. นายธัชพล  คุณแก้ว
2. นายอภิวัชร์  ศิริขันธ์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษกร  ชินทะวัน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ่อนโยน
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริบุตร
 
1. นางสาวนฤมล  สารมานิตย์
2. นายธัชพล  คุณแก้ว
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 1. เด็กชายกฤษกร  ชินทะวัน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ่อนโยน
 
1. นางสาวนฤมล  สารมานิตย์
2. นายธัชพล  คุณแก้ว