สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แย้มประโคน
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีหัวทน
 
1. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินกฤต  ธิศาลา
2. เด็กชายธนชาติ  มาตรขาว
3. เด็กชายนพสิทธิ์  สุภาเฮือง
 
1. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
2. นางอุไรวรรณ  เชื้อเพชร
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายประกรณ์  ศรีวสุทธิ์
2. เด็กชายมานิตย์  ติโณชัง
3. เด็กชายอภิเดช  ศักดิ์เทวิน
 
1. นายทศพล  มีพรหม
2. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
 
4 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพนศกร  มาติกา
2. เด็กหญิงวรรณวารี  มอโท
3. เด็กหญิงอลีนา  แสนสวาท
 
1. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
2. นางพัชรนันท์  จุติมาเมธีวัชร์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิศวิมล
2. เด็กหญิงวรรณิสา  สินปรู
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ชินมา
 
1. นางพยอม  ชาลีคำ
2. นายทศพล  มีพรหม