สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชินโช
2. เด็กหญิงวรรณิสา   ชารีธรรม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สหะชัย
 
1. นายฤทธิรงค์  แก้วมะ
2. นางสาวมยุรฉัตร  ทานะสี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุภักดิ์
 
1. นางพิมลพรรณ  เพียสา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  บุญเชิด
 
1. นางสาวภาณิชา  ศรีรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเดช  จันทร์หอม
2. เด็กชายอาธน  สืบชมพู
 
1. นายวรัญญู  ศิริสรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตตะวัง
2. เด็กชายมนุษย์เชษฐ์  จันทะโชติ
 
1. นายวรัญญู  ศิริสรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  สีพิมพ์เมือง
2. เด็กหญิงภรธิญา  สีหาจิตร
 
1. นายฉลอง  เงินงาม
2. นางปะมงคล  เงินงาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  แสงหา
2. เด็กหญิงวิชญาพร  พักตะไชย
 
1. นายฉลอง  เงินงาม
2. นางปะมงคล  เงินงาม
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  พันคำ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เสนารักษ์
 
1. นายศราวุธ  ทานะสี
2. นายอนุชิต  สารีกุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กชายธนากร  บุตตะวัง
 
1. นายศุภวัทน์  ปานนิล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงอารียา  การสอน
 
1. นายศุภวัทน์  ปานนิล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัชราภา  จำปาทอง
 
1. นายศุภวัทน์  ปานนิล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  รักษาราช
 
1. นายศุภวัทน์  ปานนิล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  การสอน
 
1. นายศุภวัทน์  ปานนิล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  โสดา
2. เด็กหญิงอรณิการ์  การสอน
 
1. นางสาวภาณิชา  ศรีรัตน์
2. นางมะลิวรรณ  โคตรขำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. นางสาวประภาศิริ  เหล่าจันทร์
 
1. นายศุภวัทน์  ปานนิล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.15 ทอง 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์  การสอน
 
1. นายฉลอง  เงินงาม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤดี  ศรีภูมี
 
1. นายฉลอง  เงินงาม
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ตรีแจ่ม
2. เด็กชายธัชพล  แสงสว่าง
3. เด็กชายนนทะนันท์  ยางธิสาร
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณพันธ์
5. เด็กชายภานุวัฒน์  สีธาตุ
6. เด็กชายสราวุฒิ  กาดกลางดอน
 
1. นายวิษณุ  ผ่องแผ้ว
2. นายอนุชิต  สารีกุล
3. นายศราวุธ  ทานะสี
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สัตถาผล
2. เด็กชายจีระวัฒน์  สินอยู่
 
1. นางสาวสุวัสดา  คำผิว
2. นางสาวเบญจวรรณ  หันจางสิทธิ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง 7 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทองบ่อ
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  สุรพันธ์
3. เด็กชายเสกสรร  แผลงศร
 
1. นายณรงค์  ขุมเงิน
2. นางมะลิวรรณ  โคตรขำ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทนา  บุตตะวัง
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  จันทร์หาญ
3. เด็กหญิงนริศรา  กางบุญเรือง
4. เด็กหญิงพรนภา  มานุจันทร์
5. เด็กหญิงพรไพลิน  ใจหาญ
6. เด็กหญิงอินพิรา  สุริโย
 
1. นางมะลิวรรณ  โคตรขำ
2. นางพิราวรรณ  ขุมเงิน
3. นายศุภวัทน์  ปานนิล
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตนา  วงศ์สระแก้ว
2. เด็กหญิงชลิตา  ผิวนวล
3. เด็กหญิงนราธร  สาอุดร
4. เด็กหญิงประภัสสร  แสนมี
5. เด็กหญิงสุวัณณี  ทุมสะกะ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  สินอ้วน
 
1. นายศุภวัทน์  ปานนิล
2. นางมะลิวรรณ  โคตรขำ
3. นางพิราวรรณ  ขุมเงิน
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนา  พานิชย์
2. เด็กชายนวพล  วงษ์ก่อ
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  แข็งฤทธิ์
 
1. นางสาวรุ่งตะวัน  เย็นวัฒนา
2. นายศุภวัทน์  ปานนิล
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 83.72 ทอง 8 1. เด็กชายภูวดล  แสงฉลวย
 
1. นายชัยรัช  โทรัตน์
 
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84.86 ทอง 5 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สงกาผัน
 
1. นายชัยรัช  โทรัตน์
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 1. เด็กชายวัชรพล  แก้วมั่น
 
1. นายชัยรัช  โทรัตน์