สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชินโช
2. เด็กหญิงวรรณิสา   ชารีธรรม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สหะชัย
 
1. นายฤทธิรงค์  แก้วมะ
2. นางสาวมยุรฉัตร  ทานะสี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  บุญเชิด
 
1. นางสาวภาณิชา  ศรีรัตน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  พันคำ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เสนารักษ์
 
1. นายศราวุธ  ทานะสี
2. นายอนุชิต  สารีกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กชายธนากร  บุตตะวัง
 
1. นายศุภวัทน์  ปานนิล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  รักษาราช
 
1. นายศุภวัทน์  ปานนิล