สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิวกร  ราชชมภู
 
1. นางลักขณา  แก้วหัวนิล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดอกสอน
 
1. นางทองละไม  แก้วอุ่นเรือน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นางสาวกนกวรรณ  คะมุง
2. เด็กหญิงสุทัตตา  กลั่นชัย
3. นายไพรอนันต์  ราชชมภู
 
1. นางลักขณา  แก้วหัวนิล
2. นายชัชวาลย์  สาขามุละ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงปุญญิศา  พาณิชย์
2. เด็กหญิงศิรินภา  ราชชมภู
 
1. นางลักขณา  แก้วหัวนิล
2. นายพนม  แก้วคำแสน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดอกสอน
 
1. นางทองละไม  แก้วอุ่นเรือน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรภัทร  บาลลา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บาลลา
 
1. นายชัชวาลย์  สาขามุละ
2. นางพรทิพย์  สุทธิอาจ