สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายไกรวิทย์  คำเรืองโคตร
 
1. นางลักษณีวรรณ  นามวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหยกมณี  มาคะวงค์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประบุญเรือง
 
1. นายเวียงชัย  นามวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.81 เงิน 6 1. เด็กชายสุรเดช  มีแวว
2. เด็กชายเนรมิตร  คำคุณคำ
 
1. นายเวียงชัย  นามวงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  ตามประสี
 
1. นายปิยวิทย์  สำราญพัด
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมดวน
2. เด็กหญิงกัญวรา  เกษรมาลา
3. เด็กชายธนพล  ขุนชะลา
4. เด็กหญิงหยาดทิพย์  พรหมสุขันธ์
5. เด็กชายอภิยุทธ  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวลักขณา  สมพินิจ
2. นางลักษณีวรรณ  นามวงษ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณพกฤต  ไกยล้ำ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร