สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันใด
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  แฮร์มันน์
3. เด็กหญิงขวัญชนก   กระจังทอง
4. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  วงค์แก้ว
5. เด็กหญิงณัฐริกา  พงพันเทา
6. เด็กหญิงปกีระนัน  ปิ่นกา
7. เด็กหญิงประภัศรา   คำทะเนตร
8. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วโงน
9. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ก้อนตาล
10. เด็กหญิงพรรณภษา  สอนสมนึก
11. เด็กหญิงพิชญาภา  วภักดิ์เพชร
12. เด็กชายภัทราวุธ  กวนตะลา
13. เด็กหญิงมาริษา   จันทะวงค์
14. เด็กหญิงยุวดี  อุตสาตร์
15. เด็กหญิงวรรณภา  แสนปัดสี
16. เด็กหญิงวรรณสิณี  ปัทนาถา
17. เด็กหญิงวริศา  ภูรัพพา
18. เด็กหญิงอรทัย  จันนามวงค์
19. เด็กหญิงอรอุมา  อุ่นเจริญ
20. เด็กหญิงอารยา  ผาเงิน
 
1. นายไพวัน  จันทร์โพธิ์
2. นางสุดาวดี  ชูสุวรรณ
3. นางสุกานดา  เลิศศิริ
4. นางจอมใจ  เลิศศิริ
5. นางวินิจตา  จันทร์โพธิ์
6. นายชูวิทย์  พันธ์ไชย
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   อ้อกลาง
2. เด็กหญิงนิภาพร   แก้วโงน
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์   ก้อนตาล
4. เด็กหญิงศรีสุดา   กลางวัน
5. เด็กหญิงสายธาร   ยิ่งนอก
6. เด็กหญิงอทิตยา   คำหอม
 
1. นางสุดาวดี    ชูสุวรรณ
2. นางสุกานดา   เลิศศิริ
3. นางวินิจตา  จันทร์โพธิ์
4. นางจอมใจ   เลิศศิริ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงขวัญชนก   กระจังทอง
2. เด็กหญิงชิดชนก  คำทะเนตร
3. เด็กหญิงพิชญาภา  วภักดิ์เพชร
 
1. นางพนาวัลย์   พรมเมือง
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เพลิดพราว
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. นางสาวขวัญฤทัย  ฝาเงิน
2. นางสาววรรณภา  คำชนะ
3. นางสาวอรัญญา   เกาะกัณหา
 
1. นางสุดาวดี  ชูสุวรรณ
2. นางวินิจตา  จันทร์โพธิ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  การุญ
2. เด็กชายยศพร  อ่อนจันทร์
3. เด็กชายวรรณกร  เหลาแตว
 
1. ว่าที่ร้อยโทไพโรจน์  ก้อนตาล