สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 19 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ซุยช้างโบง
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์   มูลตรี
 
1. นางดารารัตน์   วารี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีระภา   สุภาษร
 
1. นายสุรสิทธิ์   วรภาพ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงอนุธิดา   ชาสำโรง
 
1. นายพิษณุ   ทาจำปา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิษฎา   เวชเวโรจน์
 
1. นายพิษณุ   ทาจำปา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นางสาวอภิษฎา   เวชเวโรจน์
 
1. นายพิษณุ   ทาจำปา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นางสาวอภิษฎา   เวชเวโรจน์
 
1. นางสาวปวีณา   แพนบุตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายศักรินทร์   โนนยะโส
 
1. นายพิษณุ  ทาจำปา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคามิน   หมุนลี
2. นายรัชพล   บรรยงค์
 
1. นายพิศณุพงษ์   วัชรเสถียร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 13 1. นางสาวจิราพร   ชะฎามนต์
2. นายพิษณุ   โพธิ์สุวรรณ
3. นายวรุฒ   ซุยช้างโขง
 
1. นายพิษณุ   ทาจำปา
2. นางดุษฎี   ยืนยง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลฐิกา   พงษ์วิลัย
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   ฮามคำฮัก
3. เด็กหญิงพิยดา   สายสุด
4. เด็กชายมงคลสวัสดิ์   สีดามาตย์
5. เด็กหญิงสุนันทา  ตุ่มแก้ว
6. เด็กชายสุรศักดิ์   แก้วอาสา
 
1. นางสาวปวีณา   แพนบุตร
2. นางสาวภัทราภรณ์   เศษฐา
3. นางดุษฎี  ยืนยง