สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์วรา   เปรมทอง
 
1. นางปราศรัย   ปรีชาเสถียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   เชื้อบุญมี
 
1. นางปราศรัย   ปรีชาเสถียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงบัญชิตา   อัคพิน
 
1. นางสาวสุบรรณ   จันทะวงษา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชมพูนุช   มะลิทอง
 
1. นายอภิรัฐ   สารทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายอิสระภาพ   มะลิทอง
 
1. นายอภิรัฐ   สารทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายชินกฤต   ไชยสอน
2. เด็กชายอธิการ   วงศ์อามาตย์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   อินทร์โจม
 
1. นายปฏิวัติ   ไชยวงศ์ษา
2. นายอภิรัฐ   สารทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงศุภษร   เดชอุ่ม
 
1. นางสาววรุณี   ทิพชาติ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐริกา   พงษ์อารีย์
2. เด็กหญิงธัญรดา   ชาดวง
3. เด็กหญิงรุชณาภรณ์   มะลิทอง
 
1. นายอภิรัฐ   สารทอง
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   เชื้อบุญมี
2. เด็กชายสิทธิชัย   เทพิน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ชัยมงคล
 
1. นางกิ่งดาว   ชินบุตร
2. นางสาวชลทิพย์   ไพคำนาม