สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64.86 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญยืน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ผูกธรรม
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  เสนา
 
1. นางสุภัคชญา  บุญมาก
2. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายชาตินักรบ  ตั้งเทียน
2. เด็กชายอนุชิต  ใจตรง
 
1. นางพิมลศรี  ฤทธิ์ทานันท์