สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กชายภาสวี  ทรงคาสี
 
1. นางดุษณี  มณีบู่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82.89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติภา  จ้อยจิตร
2. เด็กหญิงนงนภัส  ไชยนาม
3. เด็กหญิงนิชานันท์  วิลัยรัตน์
 
1. นางรัตน์มณี  สุพรมจักร์
2. นางเพ็ญศรี  หัสจันทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูผาลี
2. เด็กหญิงดรุณี  วงศ์แสนใส
3. เด็กหญิงอภิลักษณ์  จ้อยจิตร
 
1. นางสาววิระวรรณ  หัสดี
2. นางเพ็ญศรี  หัสจันทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศิริพัฒน์
2. เด็กชายอิทธิพล  ทรวงโชค
 
1. นายสุภาพ  หัสจันทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐราวุฒิ  พรนิคม
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  บุญรักษา
 
1. นางรัตน์มณี  สุพรมจักร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรนิคม
2. เด็กชายวีระชาติ  พรมชาติ
 
1. นางรัตน์มณี  สุพรมจักร์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   แจ้งจีน
2. เด็กหญิงคุณากานต์  ไชยเชษฐ์
3. เด็กหญิงจิราพร  ชื่นอุรา
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีวงศ์ษา
5. เด็กชายชุมพล  ผิวบุญเรือง
6. เด็กหญิงทิพรดา  คำสมาน
7. เด็กหญิงนงนภัส  ชัยนาม
8. เด็กหญิงนิชานันท์  วิลัยรัตน์
9. เด็กหญิงมนัสวรรณ  แก้วคำแสน
10. เด็กหญิงสุพัตรา  อาสาสร้อย
11. เด็กชายอณัฐชัย  ชื่นอุรา
12. เด็กหญิงอนันตญา  ไตรยขันธ์
13. เด็กหญิงอภัทรชา  กบิลพัฒน์
14. เด็กหญิงอิษฎา  อาจทุมมา
15. เด็กหญิงโชษิตา  น้อยเภา
 
1. นางรัตน์มณี  สุพรมจักร์
2. นางเพ็ญศรี  หัสจันทอง
3. นางดุษณี  มณีบู่
4. นางสมสุข  หัสจันทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงนงนภัส  ชัยนาม
 
1. นายบาล  สัตถาผล
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ศิริพัฒน์
2. เด็กหญิงอรพิน  พรหมศิริ
3. เด็กหญิงเขมิกา  สุขสร้อย
 
1. นางสาววิระวรรณ  หัสดี
2. นายบาล  สัตถาผล
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพล  เชิญรัมย์
 
1. นางรัตน์มณี  สุพรมจักร์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ข่วงทิพย์
2. เด็กชายกิตติภูมิ  พรหมศิริ
3. เด็กชายมนตา  ผิวบุญเรือง
 
1. นางเพ็ญศรี  หัสจันทอง
2. นางรัตน์มณี  สุพรมจักร์