สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 17 1. เด็กหญิงเมทิญา  สีโอภา
 
1. นางอร่าม  ยศรักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  ขุมเหล็ก
 
1. นางสาวเพชรชนก  คำมงคุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  แสงทอง
 
1. นางสาวเพชรชนก  คำมุงคุณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  วังราช
2. เด็กหญิงเบญญาพร  พละเสน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุลนาถ
 
1. นายอธิวัฒน์  พงศ์สวัสดิ์วาณี
2. นางสาวเพชรพนาวัลย์  อุตพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประสาน  ขันโคกกรวด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แดนชัยภูมิ
 
1. นายธีระพล  พรหมสาขันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายวันชนะ  แสนอุบล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นายธีระพล  พรหมสาขันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  แสนอุบล
2. เด็กชายสุชาครีย์  วงเวียน
 
1. นายธีระพล  พรหมสาขันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์สาวัง
 
1. นางสาวเพชรพนาวัลย์  อุตพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เพียตุ
2. เด็กหญิงนันทนี  บัวโฮม
3. เด็กหญิงนันธิญา  โพธิราช
4. เด็กหญิงนุชนภา  สุวรรณชัยรบ
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เพียตุ
6. เด็กหญิงพรนิมิต  อตพล
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  เพียป้อง
8. เด็กชายสุรบดินทร์  คำภาวัน
9. เด็กหญิงหยก  จันทร์หอม
10. เด็กชายอนุพงษ์  ไมตรีแพน
 
1. นางฐิติวรดา  บุญเรือง
2. นางสาวเพชรชนก  คำมุงคุณ
3. นางสาวเพชรพนาวัลย์  อุตพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิยะดา  คำจันทร์
 
1. นางสาวสุดาพร  สุมาลัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายนรวิชญ์  สุเทวี
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  จินพละ
3. เด็กหญิงเทียนฟ้า  อินธิจักร
 
1. นางกมลนัทธ์  โคตะมี
2. นางเพ็ญศรี  งามราชจักร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงเปรมิกา  สุพร
 
1. นางจีราภรณ์  แก่นท้าว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบญญาพร  พละเสน
 
1. นายจีราภรณ์  แก่นท้าว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงวรัญญา  วังราช
 
1. นางจีราภรณ์  แก่นท้าว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วังราช
 
1. นางจีราภรณ์  แก่นท้าว
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรัสพร  อินทะนบ
2. เด็กหญิงชฎาพร  ขุมเหล็ก
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ธรรมนู
4. เด็กชายธนากร  ใจกว้าง
5. เด็กหญิงปรัญญา  พันธุมา
6. เด็กหญิงพรศิริ  จันทาทุม
7. เด็กหญิงวรัญญา  วังราช
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิมน
9. เด็กชายสิทธิชัย  สุขพุท
10. เด็กชายอัครชัย  ทวีทรัพย์
11. เด็กหญิงเกวลี  แสนอุบล
12. เด็กหญิงเบญญาพร  พละเสน
13. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุลนาถ
 
1. นางสาวเพชรชนก  คำมุงคุณ
2. นางสาววรุณยุภา  พรหมแสง
3. นางฐิติวรดา  บุญเรือง
4. นางสาวเพชรพนาวัลย์  อุตพันธ์
5. นางสาวพัชราภา  แสนสุวรรณ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิยดา  ไมตรีแพน
2. เด็กหญิงเกตนภา  สุเทวี
3. เด็กหญิงเมริยา  สีโอภา
 
1. นางนุชนภา  เดชภูมี
2. นางสาวเพชรชนก  คำมุงคุณ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทวัตร  บัวภา
2. เด็กชายวีรพล  ลอยล่อง
 
1. นายบรรจบ  ธรรมลัย
2. นางสาวสุดาพร  สุมาลัย
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิติพล  บุราณลือ
2. เด็กชายศุภกฤต  หม่อมเหมาะ
3. เด็กชายเทพทัต  อรรถสาร
 
1. นางสาวพัชราภา  แสนสุวรรณ์
2. นางนุชนภา  เดชภูมี
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกฤต  หม่อมเหมาะ
 
1. นางสาวพัชราภา  แสนสุวรรณ์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร  ขุรีทรัพท์
 
1. นางสาวพัชราภา  แสนสุวรรณ์
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายธราเทพ  เพียตุ
 
1. นางสาวพัชราภา  แสนสุวรรณ์
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุราณลือ
2. เด็กชายปิติพล  บุราณลือ
 
1. นางสาวพัชราภา  แสนสุวรรณ