สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  ขุมเหล็ก
 
1. นางสาวเพชรชนก  คำมงคุณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  วังราช
2. เด็กหญิงเบญญาพร  พละเสน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุลนาถ
 
1. นายอธิวัฒน์  พงศ์สวัสดิ์วาณี
2. นางสาวเพชรพนาวัลย์  อุตพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประสาน  ขันโคกกรวด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แดนชัยภูมิ
 
1. นายธีระพล  พรหมสาขันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์สาวัง
 
1. นางสาวเพชรพนาวัลย์  อุตพันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายนรวิชญ์  สุเทวี
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  จินพละ
3. เด็กหญิงเทียนฟ้า  อินธิจักร
 
1. นางกมลนัทธ์  โคตะมี
2. นางเพ็ญศรี  งามราชจักร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบญญาพร  พละเสน
 
1. นายจีราภรณ์  แก่นท้าว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงวรัญญา  วังราช
 
1. นางจีราภรณ์  แก่นท้าว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วังราช
 
1. นางจีราภรณ์  แก่นท้าว
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิยดา  ไมตรีแพน
2. เด็กหญิงเกตนภา  สุเทวี
3. เด็กหญิงเมริยา  สีโอภา
 
1. นางนุชนภา  เดชภูมี
2. นางสาวเพชรชนก  คำมุงคุณ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทวัตร  บัวภา
2. เด็กชายวีรพล  ลอยล่อง
 
1. นายบรรจบ  ธรรมลัย
2. นางสาวสุดาพร  สุมาลัย
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิติพล  บุราณลือ
2. เด็กชายศุภกฤต  หม่อมเหมาะ
3. เด็กชายเทพทัต  อรรถสาร
 
1. นางสาวพัชราภา  แสนสุวรรณ์
2. นางนุชนภา  เดชภูมี
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกฤต  หม่อมเหมาะ
 
1. นางสาวพัชราภา  แสนสุวรรณ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร  ขุรีทรัพท์
 
1. นางสาวพัชราภา  แสนสุวรรณ์
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุราณลือ
2. เด็กชายปิติพล  บุราณลือ
 
1. นางสาวพัชราภา  แสนสุวรรณ