สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บ้านสระ
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา  ศาลาราช
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุสาพรม
4. เด็กหญิงพิศมัย  บุญกระจ่าง
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
6. เด็กหญิงวิยะดา  พลเยี่ยม
7. เด็กหญิงศศิธร  ใบธรรม
8. เด็กหญิงสิริพรรณ  แสงจำปี
9. เด็กหญิงสุภิสรา  เกตะนันท์
10. เด็กหญิงเขมิกา  ผาลิชัย
 
1. นางนิตยา  โคตะมา
2. นางสาวเอื้องไพร  อาจาริยางกูร
3. นางสมสมัย  ศิริบุตร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  เทียมราช
2. เด็กหญิงจันทกานต์  อักษรดี
3. เด็กหญิงจิรานุช  ปานรัตน์
4. เด็กหญิงจิราพร  เทียมราช
5. เด็กหญิงชลนิชา  เทวิญญา
6. เด็กหญิงฐานิกา  สว่างศรี
7. เด็กชายบัวรมย์  พิทักษ์วาปี
8. เด็กหญิงปาริชาต  พิมพาชัย
9. เด็กหญิงพรรษกร  ศรีดามาตย์
10. เด็กหญิงมุจรินทร์  แสงโยธา
11. เด็กหญิงยศวดี  อัศววิมล
12. เด็กหญิงสิราวรรณ  บัวอ่อน
13. เด็กหญิงสุวิพา  พงศ์สิทธิศักดิ์
14. เด็กหญิงอิสราภรณ์  พันธะศรี
15. เด็กหญิงเวธนี  พงศพาณิชย์
 
1. นางฉวีวรรณ  ใจดี
2. นางทิพสุคนธ์  นามมะณี
3. นางสิริวรรณ  อินทรมณี
4. นายทิพย์  ยำยวน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงญภา  แสนทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐติกา  ทองโคตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่วมฉิม
4. เด็กหญิงณัฐศิมาภรณ์  เกี๊ยวสันเทียะ
5. เด็กหญิงธนกร  ศรีเมืองไพร
6. เด็กหญิงธัญยพร  ช่างสอน
7. เด็กหญิงนิภาดา  ไมยกิจ
8. เด็กหญิงยศนันท์  อัศววิมล
9. เด็กหญิงรพีพร  ยุพงษ์
10. เด็กหญิงสินิทรา  ศรีปัญญา
11. เด็กหญิงสุชัญญา  สีราราช
12. เด็กชายอธิป  ดวงชัย
13. เด็กชายอนิรุทธ์  สายจำปา
14. เด็กชายอิทธิพล  ดวงจันทอง
15. เด็กหญิงไชนาป  เซดูว่องไว
 
1. นางฉวีวรรณ  ใจดี
2. นางพัชรี  หลักทอง
3. นางวนิดา  พันธุ์เทียม
4. นายวัฒนา  พลพันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงมุจรินทรื  แสงโยธา
 
1. นางบำรุง  เหิมหอม
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลดา  พิมพ์เพ็ง
2. เด็กชายทิฐินันท์  ใคร่นุ่นสิงห์
3. เด็กชายภูมิรัตน์  ทะลา
4. นายวีระชัย  มูลกัน
5. นายศตวรรษ  โสวิราช
 
1. นายมาลา  เหิมหอม
2. นางสุนทรียา  จรอนันต์
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภรัตน์  ว่องไว
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุปรชัย
 
1. นางนุชรา  โคตรวิชัย
2. นางสาวคัทธรียา  พันธุ์เทียม
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไชยนันท์  ศรีชมภู
 
1. นางเพ็ญศรี  พ่วงยิ่ง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กชายปิยทัศน์  วีรวรรณ์
 
1. นางอรดี  ศุภรรัตน์
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุตพล  คุยชูชีพ
2. เด็กชายธนากร  ผิวบาง
3. เด็กชายธวัชตรี  เทียมราช
 
1. นางอรดี  ศุภรรัตน์
2. นางสาวคัทธรียา  พันธุ์เทียม
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สุวรรณไชยรบ
2. เด็กหญิงเบญจกุล  อุปรชัย
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุปรชัย
 
1. นางนุชรา  โคตรวิชัย
2. นางสาวคัทธรียา  พันธุ์เทียม
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานันท์  ธะณะคุณ
2. เด็กชายสมหวัง  ปราสาทแก้ว
 
1. นางปุณยนุช  ชินทะวัน
2. นางพิศมัย  เหล่าการ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สุวรรณไชยรบ
2. เด็กชายพงศกร  เทียมราช
 
1. นางปุณยนุช  ชินทะวัน
2. นางสาวเอื้องไพร  อาจาริยางกูร