สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงเขมอัปสร   รัตนธนิยกุล
 
1. นางจรัสศรี   วรบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภสร   มูลนอก
 
1. นางจรัสศรี   วรบุตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รามฤทธิ์
2. เด็กหญิงชรารัตน์  พิลากุล
3. เด็กหญิงปนัดดา  สีมี
 
1. นางทิพย์จินดา   อุดมลาภ
2. นายอุเทน  วงศ์พิพัฒโนภาส
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลลดา  เทศศิริ
2. เด็กหญิงสายธารนที  อินทรเท้ง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เกิดสุข
 
1. นางทิพย์จินดา   อุดมลาภ
2. นางกาญจนา  คะสีทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายวิชิตชัย   ใจทน
 
1. นางจรัสศรี   วรบุตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรารัตน์   ยิ่งยืน
 
1. นางจรัสศรี   วรบุตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรารัตน์   ยิ่งยืน
 
1. นางสาวจันทร์สุดา   แสนไชย