สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ตูบสันเทียะ
 
1. นางนิภาวัลย์  สุจริต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลัยรักษ์  มะโนรักษ์
 
1. นางวิยะดา  ไชยรา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจินตพร  จันทร
 
1. นางวิยะดา  ไชยรา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุธาสินี  งามยิ่ง
2. เด็กหญิงสุมาลินี  แสนต่างนา
3. เด็กหญิงอภิญญา  ภูดวงจิตร
 
1. นางธรรมสรณ์  สรรพศรี
2. นายอดินันท์  สุจริต
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 21.67 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ไพเราะ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  คำภาทู
 
1. นายอดินันท์  สุจริต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง 14 1. เด็กหญิงอัญญาณี  จันฤาชัย
 
1. นางสาวกิ่งเพชร  ทิพม่อม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรพันธ์  จันฤาชัย
2. เด็กหญิงวิลัยรักษ์  มะโนรักษ์
 
1. นางวิยะดา  ไชยรา
2. นางสินระเวศ  อุทโธ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายทิพากร  ทิพม่อม
2. เด็กหญิงรสิตา  คำหล้า
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
2. นางวิยะดา  ไชยรา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายจิรพันธ์  จันฤาชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์สม
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
2. นางวิยะดา  ไชยรา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายพงศกร  นิลเขต
 
1. นางสินระเวศ  อุทโท
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงวารุณี  สุวรรณไชยรบ
2. เด็กหญิงสุคนธรา  ไตรยงค์
 
1. นางสินระเวศ   อุทโธ
2. นางกิ่งเพชร  ทิพม่อม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตพร  จันทร
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภูดวงจิตร
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
2. นางวิยะดา  ไชยรา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงจินตพร  จันทร
 
1. นางรัชดาภรณ์  โมราราษฎร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายอนุฌา  บุษมงคล
 
1. นางรัชดาภรณ์  โมราราษฎร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 14 1. เด็กหญิงวรัญญา  ดัชถยาวัตร
 
1. นางรัชดาภรณ์  โมราราษฎร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินตพร   จันทร
 
1. นางพิสมัย   ผิวชัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตพร  จันทร
 
1. นางรัชนีกร  โมราราษฎร์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลพร  ศิริภูมิชัย
2. เด็กหญิงวริศรา  ทิพวัง
3. เด็กชายอรรถพล  จันทร
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  นารินรักษ์
2. นางเพลินพิศ  เพชรพรรณ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงวาสนา  หินสอ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  พรมเวียง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ทิพวัง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  นารินรักษ์
2. นางวิยะดา  ไชยรา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ประกอบสุข
2. เด็กหญิงจิราลักษณ์  ป้อมไชยา
3. เด็กหญิงปณัฏฐา  จันฤาชัย
 
1. นางยุพิน  สุจริต
2. นางธรรมสรณ์  สรรพศรี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ภูดวงจิตร
2. เด็กหญิงสุธาสินี  งามยิ่ง
3. เด็กหญิงสุมาลินี  แสนต่างนา
 
1. นางยุพิน  สุจริต
2. นางธรรมสรณ์  สรรพศรี
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มลาไลย์
2. เด็กหญิงนิรมล  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นิลเขต
 
1. นางยุพิน  สุจริต
2. นางลำยอง  ขันธ์พัฒน์
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  สุวรรณไชยรบ
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิพากร  สุพรรณโมก
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญรอด  มะโนรักษ์
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารียา  สุวรรณไชยรบ
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายพรรรบษ์  สุจริต
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ